Opgaver og kompetencer

Forældrebestyrelsens kompetencer:

Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

Som yderligere eksempler på, hvilke områder forældrebestyrelsen skal fastlægge principper for, kan nævnes:

• De pædagogiske aktiviteter i institutionen
• De pædagogiske metoder, der anvendes i institutionen
• Samarbejdet mellem forældre og personale
• Dialogen mellem forældrebestyrelsen og samtlige forældre
• Samarbejde med lokalområdet
• Principper og metoder for information såvel indad som udad
• Indflydelse på de politisk bestemte maksimale antal sampasningsdage i henhold til politisk godkendte kriterier for lavt fremmøde.
• Anvendelse af institutionens lokaler og materiel udenfor den normale åbningstid udfra de af Byrådet godkendte rammer
• Personalesammensætningen i overensstemmelse med de gældende normeringsregler og overenskomster

Derudover skal forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 9. Dog er det lederen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af læreplanen. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal også inddrages i arbejdet med børnemiljøvurderingen.

Forældrebestyrelsen kan ikke træffe principbeslutninger, der har karakter af tjenstlige instrukser for de ansatte, idet det er lederen alene, der har instruks¬beføjel¬sen overfor de ansatte, herunder placeringen af personalets arbejdstid og konkrete funktioner. I forhold til lederen er det Byrådet, der har instruksbeføjelsen

Da forældrebestyrelsen som udgangspunkt handler med hjemmel i delegation (på Byrådets vegne), hæfter de enkelte forældrebestyrelsesmedlemmer ikke personligt.

Lederens kompetence:

Lederen har:

• den daglige, pædagogiske og administrative ledelse og er ansvarlig for institutionens arbejde over for forældrebestyrelsen og kommunen samt ansvarlig for institutionens drift
• det endelige ansvar for ansættelse af fast personale
• ansættelse af timelønnet personale, herunder jobtilbud, ung i arbejde o.l. i samarbejde med det øvrige fastansatte personale
• den daglige arbejdsplanlægning i samarbejde med personalet under hensyn til gældende lovgivning, Byrådets beslutninger, administrative bestemmelser, faglige overenskomster og inden for de af forældrebestyrelsen fastlagte principper
• opgave som forældrebestyrelsens sekretær samt sikre, at beslutninger, der træffes i forældrebestyrelsen, ligger indenfor lovgivningens rammer og Byrådets beslutninger
• til ansvar at orientere forældrebestyrelsen om væsentlige forhold i institutionen og drage omsorg for, at forældrebestyrelsens beslutninger realiseres
• har til opgave at orientere/informere institutionens souschef/afdelingsleder således, at denne kan overdrages ansvaret for den daglige drift og ligeledes kan indgå i den daglige ledelse af institutionen ved lederens fravær.