Profil og pædagogik

Profil og pædagogik

 • En dag i børnehaven

  Kl. 6.30 - Åbner institutionen. Der er mulighed for at få morgenmad frem til kl. 7.30. Vi tilstræber, at det bliver en rolig og hyggelig morgen.

  Husk at aflevere dit barn til en voksen og taste barnet ind på Aula.

  Kl. 9.00 - Tilbyder institutionen lidt frugt og brød. De, der tager på tur, får noget med på turen.

  Efter formiddagsmaden er der pædagogiske aktiviteter ude eller inde – nogle er på tur.


  Mellem 11.00 - 12.00 - spiser vi – lidt senere for dem, der er på tur.

  Kl. 12.00 - Er børnene på legepladsen. Det er i dette tidsrum, personalet skiftes til at holde pause. De børn, der har brug for en lille middagslur, sover.

  Kl. ca. 13.00 - Kommer de børn, der har været på tur hjem.

  Kl. 13.30 - 14.00 - Der serveres eftermiddagsmad - ude når vejret tillader det, ellers inde.

  Der leges ude eller inde.

  Kl. 16.45 - Lukker Jerlev mandag til torsdag (fredag kl. 16)

  Kl. 17.00 - Lukker Ødsted (fredag kl. 16.30)

  Efterhånden som børn og personale går hjem, samles vi, og de forskellige rum bliver ryddet op og lukket af.
  Det er vigtigt at sige farvel til en voksen, og evt. lige få en snak om, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen. Hjælp dit barn med at rydde sin leg op, inden I går.

  Husk at taste barnet ud på Aula.

 • Værdigrundlag

  • Vi ser barnet som en unik person, der i samspil med omgivelserne udvikler sig og er med til at skabe sin egen hverdag.

  • Vi vil medvirke til at give barnet en god barndom, ved at gøre vuggestuen og børnehaven til et sted, hvor børn og voksne trives i en tryg atmosfære.

  • I Ødsted-Jerlev Børnehus skal der være et udviklende miljø, der bygger på fællesskab, respekt, leg, natur og inde/udeliv.

  • I Ødsted-Jerlev Børnehus skal der være et lærende miljø, hvor det enkelte barns udvikling tilgodeses med udgangspunkt i fællesskabet.

  • Det enkelte barn har brug for at blive værdsat i kammeratskabsgruppen. Ødsted-Jerlev Børnehus er derfor kendetegnet ved en hverdag med holdninger, normer og værdier, hvor personalet aktivt skaber forudsætninger for at barnet udvikler sociale kompetencer.

  • Vi er en institution hvor dagligdagen byder på udfordringer. Et pædagogisk rum både ude og inde, hvor barnet sanser og bruger sin krop, oplever og begejstres.

  • Vi giver plads til forskellighed og vægter omsorg, tryghed og nærvær for det enkelte barn og dets familie.

  • Vi prioriterer højt at skabe rum for leg, da vi ser legen som barnets vigtigste måde at tilegne sig verden på og fordi børns venskaber opstår i legen.

  • Vores forældresamarbejde er kendetegnet ved, at vi har fokus på barnet samt tillid, åbenhed, fortrolighed, gensidig respekt og forventninger til hinanden.
 • Pædagogiske læreplaner

  • Lov om pædagogiske læreplaner i dagtilbud blev indført august 2004.
   Udgangspunktet for arbejdet med læring og pædagogiske læreplaner er endvidere lovgrundlaget i serviceloven.
  • Det pædagogiske arbejde blev ændret i takt med indførelsen af Pædagogiske Læreplaner. Der stilles i højere grad krav om øget skriftlighed i form af dokumentation og didaktiske overvejelser over den pædagogiske praksis.

  • Personalet i Ødsted-Jerlev har udarbejdet pædagogiske læreplaner for de 6 lovbestemte temaer. Forældrebestyrelsen har godkendt de pædagogiske læreplaner, og de evalueres af personalet og forældrebestyrelsen hvert år.

  • Vi ser arbejdet med pædagogiske læreplaner som en udviklingsmulighed for børnehavens pædagogiske praksis, og aktiviteterne planlægges, så alle barnets kompetence områder støttes.

  Børn med særlige behov

  Målet er at:

  • barnet skal føle sig som en del af fællesskabet
  • barnet får mulighed for at opbygge selvværd på lige fod med andre
  • barnet med særlige behov, får sine specifikke behov for udvikling/læring tilgodeset. Det kan være børn med sprogproblemer, 2-sprogede børn, div. handicaps etc.
  • arbejde forebyggende, så barnet kan blive i eget miljø – børnehave – fritid – familie, såfremt det er til gavn for barnets udvikling/læring

  Målet nås ved at:

  • skabe nærværende og indholdsrig kontakt med det individuelle barn
  • pædagogerne er spørgende i.f.t. barnets respekt, interesse, omsorg
  • pædagogen beskriver barnets kompetencer og laver handleplaner
  • de voksne er anvisende i forhold til barnet
   flytte fokus fra det enkelte barns mangler til det fællesskab barnet indgår i
  • have opmærksomhed ift hvad handleplanen skal føre til for barnets videre læring og udvikling
  • der tages udgangspunkt i barnets virkelighed, kontakt til og relationer med andre

  Dokumentation:

  • Der vil være dokumentation for det pædagogiske arbejde forskellige steder i huset. Der bliver f.eks. taget fotos, skrevet på tavlerne og udstillet kreative ting. På denne måde er det muligt for forældre, børn og personale at følge med i børnehavens dagligdag.

  Evaluering:

  • Vi evaluerer løbende de pædagogiske læreplaner i samarbejde med forældrebestyrelsen.

   

 • Inklusion i fælleskaber

  I Ødsted-Jerlev arbejder vi ud fra et inkluderende perspektiv med henblik på, at alle børn skal opleve sig som en betydningsfuld del af forskellige fællesskaber. Det er vigtigt at have mindst 1 legekammerat, og det er pædagogernes ansvar og opgave at skabe muligheder for børnene til at få øje på hinanden via aktiviteter i forskellige læringsgrupper.

  Dette er udtryk for vores syn på fællesskaber og social inklusion

  Ødsted-Jerlev børnehus’ inklusionsprincipper tager udgangspunkt i Vejle kommunes
  definition af inklusion:
  ”Inklusion er deltagelse i fællesskaber, som giver det enkelte barn værdi både
  personligt, socialt og fagligt”.

  • I Ødsted-Jerlev Børnehus er social inklusion i fællesskaber et fælles anliggende. Det berører
   alle, og det er vigtigt, at alle har fokus på at arbejde for fællesskaberne. Både børnehavens
   personale, børn og forældre.
  • Målet er, at alle oplever sig inkluderet og som en betydningsfuld del af fællesskaberne.
  • Vi behandler alle med respekt og ser forskellighed som en styrke.
  • Vi har øje for ressourcer og bakker op. Vi ser os som ressourcearkæologer, og værner om
   de små som store fund vi gør.
  • Vi taler pænt om alle og til alle, også udenfor børnehaven. Vi retter kritik til rette
   vedkommende, og husker at værdsætte alle.
  • Hver enkelt deltager i fællesskaber med sine forudsætninger, og fællesskaberne skal give
   plads til alle.
  • Der planlægges pædagogiske aktiviteter, som tilgodeser forskellige behov.
  • Vi arbejder på at skabe små og store fællesskaber mellem børn og voksne som
   læringsmuligheder socialt, fagligt og personligt.
  • Børnehavens arrangementer og fælles oplevelser skaber fællesskaber blandt alle, og
   opbakning fra forældrene er betydningsfuld.
 • Forældrerollen i inklusion

  Det er ligeledes vigtigt, at forældrene ser sig som en del af dette fællesskab og bidrager til det bl.a. ved at støtte barnet positivt i konflikthåndtering.

  Forældres rolle i forbindelse med social inklusion af alle børn
  Som forældre i Ødsted-Jerlev Børnehus er du en vigtig nøgle til, at børnene bliver inkluderet i
  fællesskaber ved at:

  • Du tager del i børnenes børnehaveliv, blandt andet ved at styrke dit barns venskaber og støtter op om legeaftaler på kryds og tværs. Du inviterer andre børn med hjem end dem dit barn plejer at lege med. Du skaber nye relationer for dit barn.
  • Du tager det alvorligt, når dit barn har en konflikt med et andet barn. Konflikter er en naturlig del af dit barns udvikling. Vær nysgerrig på hvad konflikten handler om og hjælp dit barn til at finde en god måde at løse problemet på. En konflikt har altid to synsvinkler.
  • Du lærer dit barn at vise hensyn og tolerance ved selv at udvise det.
  • Du er opmærksom på, hvordan du taler med og om andre børn.
  • Du tænker på, at lige meget hvor umulig du synes, at andre børn kan være, så har alle børn brug for omsorg og kærlighed for at være med i fællesskaber. Det handler om fælles indsats – og der er stærk sammenhæng mellem barnets livschancer og social inklusion

   

 • Forældresamarbejde

  Børnenes trivsel er meget afhængig af vores indbyrdes samarbejde, og vi er derfor altid åbne for en snak i hverdagen om, hvordan Jeres barn har haft det i løbet af dagen.

  Hvis I har spørgsmål, kritik eller undrer Jer over noget, vil vi meget gerne have, at I henvender Jer til os. Det er meget vigtigt for os, at vi får det vendt, og vi er åbne for at lære af kritik. Desuden skal I ikke gå og bekymre Jer i forhold til Jeres barn - det kan børnene mærke, og det kan skabe utryghed.

  Vi tilbyder en opstarts samtale efter 3-6 måneder, og igen i forbindelse med skolestart.
  I er altid velkomne til at bede om en samtale, hvis I har behov for det, og vi vil ligeledes tage fat i Jer efter behov.

  For børnenes skyld er det vigtigt, at børnehaven bliver informeret om væsentlige ændringer i familiens liv, som skilsmisse, død, sygdom mm. På den måde får vi forståelse for barnets eventuelle reaktioner, og kan vise ekstra opmærksomhed og omsorg for barnet.

  Vi behandler naturligvis Jeres informationer med fortrolighed.

 • Samarbejde med dagplejen

  Samarbejdsaftale mellem Ødsted-Jerlev Børnehus og dagplejen i Jerlev og Ødsted

  Ifølge Vejle kommunes delpolitik ”Det´ for børn”
  Skal alle i dagtilbud arbejde bevidst med overgange i børns liv

  Ødsted-Jerlev Børnehus og dagplejen har derfor opsat følgende mål:

  • Målet er at skabe de bedste betingelser for at barnet og forældrene får så tryg en overgang fra dagpleje til børnehave som muligt

  Dette sker ved at:

  • Når et barn har fået plads i børnehaven, tager dagplejen kontakt til børnehaven og aftaler et eller flere besøg, hvor der er mulighed for at barnet kan lege inde og ude, og dermed få kendskab til dels de fysiske rammer dels at møde både voksne og børn i børnehaven.
  • Under besøget overleveres efter aftale med forældrene vigtig skriftligt og mundtligt information om barnet og dets behov. Det er primært i forhold til barnets trivsel, udvikling og relationer.
  • Er der særlige omstændigheder for et barn, aftales et møde med forældre, børnehave og dagplejen.
  • En forudsætning for en god overgang for børn og forældre er, at der er et konstruktivt samarbejde mellem dagplejen og børnehaven, og at dagplejen føler sig velkommen i børnehaven. Ligesom børnehaven kan besøge dagplejen i f.eks. heldagslegestuen.

  For at der er kvalitet i overgangen for barnet og forældrene, vægter vi samarbejde, loyalitet og dialog mellem forældre, dagpleje og børnehave. Det er derfor vigtigt, at alle parter retter eventuelle spørgsmål og kritik til de rette personer, så der er mulighed for at handle på det.

 • Samarbejde med Ødsted skolele

  Overgangen fra børnehave til skole for Ødsted-Jerlev Børnehus

  Skolen og børnehaven har udarbejdet et årshjul, som beskriver vort samarbejde.

  • Vi holder kvartalsvise ledelsesmøder eller efter behov, hvor vi udveksler information og erfaring ift. hvilke børn, der fungerer sammen ud fra tanken om, at det er vigtigt at starte i skole sammen med en ven. Derudover diskuterer skolen og børnehaven pædagogik, sproglig indsats m.m.
  • Vi laver fælles arrangementer og inviterer bl.a. hinanden og forældre til optrædener, foredrag m.m..
  • Børnehaven og skolen besøger hinanden. De kommende skolebørn har en dag med skoletaske og madpakke sammen med en pædagog, inden de starter i skole.
  • Vi har fælles forældremøde, hvor skolen deltager i børnehaven og fortæller om skolestart, og vi fortæller om, hvordan vi ruster børnene til skole, og hvordan forældrene kan støtte op om det.
  • Vi anvender dialogværktøjet i Hjernen og Hjertet 6 mdr. før skolestart og tilbyder forældrene en samtale efter behov, og aftaler hvordan vi ved fælles hjælp kan støtte barnet i at blive skoleklar.
  • Inden skolestart inviteres forældrene på skolen til en overleveringssamtale, hvor den kommende klasselærer og barnets pædagog deltager, og vigtig information om barnet deles.
  • Ødsted og Jerlev husene samarbejder og mødes med de kommende skolebørn, så de lærer hinanden at kende inden skolestart. Der arrangeres fælles aktiviteter og ture.
  • De ældste børn har en overnatning i børnehaven for at blive rystet godt sammen og få en fælles oplevelse.

  Den gode overgang for Ødsted skoledistrikt er et samarbejde mellem Ødsted skole, Ødsted-Jerlev Børnehus og Onkel og Tante

  Vi har i samarbejde udarbejdet et dynamisk årshjul, som beskriver vort samarbejde, møder og
  besøg.

  • Vi holder ledermøder, hvor vi drøfter struktur og samarbejde. Derudover diskuterer skolen og
   børnehaven pædagogik, sproglig indsats m.m.
  • Når det er muligt inviteres der til fælles arrangementer, optrædener, foredrag m.m..
  • Børnehaven og skolen besøger hinanden. De kommende skolebørn har en dag med skoletaske og
   madpakke sammen med en pædagog, inden de starter i skole.
  • Vi har fælles forældremøde, hvor skolen deltager i børnehaven og fortæller om skolestart, og vi fortæller om, hvordan vi ruster børnene til skole, og hvordan forældrene kan støtte op om det.
  • Vi anvender dialogværktøjet i Hjernen og Hjertet før skolestart og tilbyder forældrene en samtale
   efter behov, og aftaler hvordan vi ved fælles hjælp kan støtte barnet i at blive skoleklar.
  • Inden skolestart inviteres forældrene på skolen til en overleveringssamtale, hvor den kommende
   klasselærer og barnets pædagog deltager, og vigtig information om barnet deles.
  • Ødsted og Jerlev husene samarbejder og mødes med de kommende skolebørn. Der arrangeres fælles aktiviteter og ture, så børnene lærer hinanden at kende inden skolestart. Onkel og Tante deltager, hvis de har kommende skolebørn til det kommende indtag
  • Børnene i både Ødsted, Jerlev og Onkel og Tante har en overnatning i hver deres børnehave for at ryste børnene godt sammen og få en fælles oplevelse.

  Børnehaven oplyser skolen om hvilke emner børnene har arbejdet med det sidste år. Lige inden
  skolestart arbejdes med et emne, som skolen følger op på umiddelbart efter skolestart, så der er
  genkendelighed, og barnet får en oplevelse af at have viden og kendskab, og at alt ikke er nyt.

  For at give dit barn den bedste overgang, får alle børnehaver og skoler det samme overgangstema i børnehaven, som skal gå igen i skolestarten. Foruden udviklingen af overgangsværktøjet i Hjernen og Hjertet styrker vi overgangen mellem børnehave og skole yderligere ved at indføre et fælles overgangstema. Temaet er udvalgt af en arbejdsgruppe bestående af en pædagogisk leder fra indskoling, ledere af dagtilbud og interne faglige konsulenter.

  Det fælles tema for overgangen fra børnehave til skole i 2017 hedder:
  Venner på vejen - ”Vi har alle brug for venner. Derfor er det vigtigt, at vi siger farvel til dem, vi har haft, og åbner os for de nye der kommer. Vennerne der bor tæt på os og dem der kommer langvejs fra. Venner gør os trygge og det er dem vi leger og griner sammen med.”

  Det fælles tema skal understøtte børnenes læringsspor fra børnehave til skole og fordelen ved et fælles tema er bl.a., hensynet til de børn, der skifter på tværs af skoledistrikter. (Vejle kommune 2017) Ud over det solide samarbejde vi i Ødsted skoledistrikt har bygget op, har Ødsted skole i samarbejde med Ødsted-Jerlev Børnehus og Onkel og Tante ifm dette tema valgt lokalt at arbejde med en: Makkerordning

  En makkerordning skal være venskabs-bindled mellem børnehave og skole for at skabe tryghed og genkendelighed, så det nye barn i skolen føler tilknytning, og ved hvor man, udover hos læreren, kan hente hjælp til nogle praktiske ting.

  Det sker ved at:

  • Skolen før skolestart har udvalgt en makker til et barn, som skal starte i skole. Skolen
   tilstræber så vidt det er muligt, at det bliver en kendt makker, som tidligere har gået i barnets
   egen børnehave.
  • Børnehavebarnet møder sin makker, når børnehaven formelt besøger skolen ca 1 måned før
   skolestart.
  • Pædagogerne tager et foto af de to sammen, som kan sættes i barnets bog i børnehaven.
  • Der tages et foto af barnets klasselærer, som ligeledes kan sættes i barnets bog.
  • Efter skolestart besøger skolen efter aftale børnehaven til gensyn med velkendte rammer og
   ikke mindst kendte børn og voksne.

  Børnehavebarnet rustes til skole fagligt, socialt og personligt bl.a. ud fra de 8
  kompetenceområder, som sammen med dialogværktøjet i Hjernen og Hjertet, er udgangspunktet ved samtaler med barnets forældre om skoleparathed.

  Otte kompetenceområder:

  1. Relationer.
  Barnets evne til at skabe og fastholde relationer til både børn og voksne samt indgå i og være medskaber af lege.

  2. Robusthed og mod. Barnets evne til at møde og håndtere nye udfordringer.

  3. Sociale spilleregler. Barnets evne til at forstå og anerkende sociale spilleregler, herunder f.eks. at hjælpe, give plads til andre og håndtere konflikter.

  4. Forandringsparathed. Barnets evne til at aflæse kontekster og vide, hvad der forventes i forskellige kontekster; at der f.eks. forventes forskellige ting af en, når man er i en dansktime, en idrætstime eller i SFOens forskellige aktiviteter.

  5. Selvkontrol og fokus. Barnets evne til at tilsidesætte egne behov, arbejdshukommelse og holde fokus på en opgave.

  6. Udtrykke følelser. Barnets evne til at udtrykke følelser og evt. behov for hjælp, herunder deltage i samtaler om afsavn, ønsker og forventninger i forbindelse med overgangen.

  7. Sprog.
  Barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder evne til at aflæse og
  bruge kropssprog samt interesse for tegn og symboler.

  8. Selvhjulpenhed.
  Barnets evne til at mestre konkrete alderssvarende færdigheder f.eks. gå på
  toilettet selv, tage sit tøj af og på, holde orden i sine ting m.v.

  Det er en fælles opgave mellem børnehave og forældre at ruste børn til skole

 • Samarbejde på tværs

  Et godt samarbejde er vigtigt for at skabe en velfungerende hverdag for både børn, forældre og personale i en institution.

  Nogle af vores samarbejdspartnere i Ødsted er:

  • Kommunen
  • TCBU - psykolog, støttepædagog, talepædagog, småbørnskonsulent, socialfaglig rådgiver, fysioterapeut og sundhedsplejerske
  • Ødsted Skole
  • Dagplejen
  • Brunmosehallen og kulturhuset
  • Pladsanvisningen
  • Studerende og praktikanter