Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

 • Opgaver og kompetencer

  Opgaver og kompetencer
  Forældrebestyrelsens kompetencer:

  Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

  Som yderligere eksempler på, hvilke områder forældrebestyrelsen skal fastlægge principper for, kan nævnes:

  • De pædagogiske aktiviteter i institutionen
  • De pædagogiske metoder, der anvendes i institutionen
  • Samarbejdet mellem forældre og personale
  • Dialogen mellem forældrebestyrelsen og samtlige forældre
  • Samarbejde med lokalområdet
  • Principper og metoder for information såvel indad som udad
  • Indflydelse på de politisk bestemte maksimale antal sampasningsdage i henhold til politisk godkendte kriterier for lavt fremmøde.
  • Anvendelse af institutionens lokaler og materiel udenfor den normale åbningstid udfra de af Byrådet godkendte rammer
  • Personalesammensætningen i overensstemmelse med de gældende normeringsregler og overenskomster

  Derudover skal forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 9. Dog er det lederen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af læreplanen. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal også inddrages i arbejdet med børnemiljøvurderingen.

  Forældrebestyrelsen kan ikke træffe principbeslutninger, der har karakter af tjenstlige instrukser for de ansatte, idet det er lederen alene, der har instruks¬beføjel¬sen overfor de ansatte, herunder placeringen af personalets arbejdstid og konkrete funktioner. I forhold til lederen er det Byrådet, der har instruksbeføjelsen

  Da forældrebestyrelsen som udgangspunkt handler med hjemmel i delegation (på Byrådets vegne), hæfter de enkelte forældrebestyrelsesmedlemmer ikke personligt.

  Lederens kompetence:

  Lederen har:

  • den daglige, pædagogiske og administrative ledelse og er ansvarlig for institutionens arbejde over for forældrebestyrelsen og kommunen samt ansvarlig for institutionens drift
  • det endelige ansvar for ansættelse af fast personale
  • ansættelse af timelønnet personale, herunder jobtilbud, ung i arbejde o.l. i samarbejde med det øvrige fastansatte personale
  • den daglige arbejdsplanlægning i samarbejde med personalet under hensyn til gældende lovgivning, Byrådets beslutninger, administrative bestemmelser, faglige overenskomster og inden for de af forældrebestyrelsen fastlagte principper
  • opgave som forældrebestyrelsens sekretær samt sikre, at beslutninger, der træffes i forældrebestyrelsen, ligger indenfor lovgivningens rammer og Byrådets beslutninger
  • til ansvar at orientere forældrebestyrelsen om væsentlige forhold i institutionen og drage omsorg for, at forældrebestyrelsens beslutninger realiseres
  • har til opgave at orientere/informere institutionens souschef/afdelingsleder således, at denne kan overdrages ansvaret for den daglige drift og ligeledes kan indgå i den daglige ledelse af institutionen ved lederens fravær.

 • Formandsberetning

  Formandsberetning Ødsted / Jerlev Børnehuse 2023.

  Til at starte med vil jeg sige mange tak for at få lov til at sidde 2 år som formand / kvinde. Med denne post vil jeg takke af for denne gang i bestyrelsen og lade nye komme til.

  Sidste år til valget var der igen et kampvalg, og det glæder mig, at det er gået hen og blevet sådan. Jeg tager det som et tegn på, at vi gerne vil vore børnehaver og være en del af det. Tak for det.

  Året der er gået har været meget lidt præget af Corona. Nu det er blevet en almindelig folkesygdom.

  I bestyrelsen har vi år ikke haft de store bump på vejen. Noget af det vi har haft oppe, har været madordning og den tilfredshedsundersøgelse, der har været udsendt. Madordningen var i år på valg på en ny måde, hvor i som forældre skulle stemme for eller imod denne ordning, og der blev i begge huse stemt for, at det skulle blive ved. Og det er vi glade for i bestyrelsen. Evalueringen af tilfredshedsundersøgelsen snakkede igennem, hvor der var punkter, der kunne forbedres, og hvor det hele var godt.

  Igen i år blev arbejdsdagen en stor succes. Vi fik ordnet alle store opgaver og dét, der ikke blev nået på dagen, blev ordnet efterfølgende af forældre der lige kom forbi og tog det sidste hegn og fik sat op. Vi takker mange gange for, at i støtter op omkring denne dag. Det betyder meget, at vi hjælpes om dette for at give det lidt ekstra til vores børn og deres omgivelser i børnehaven.

  Efteråret og vinteren har budt på traditioner i begge huse - ikke for at sige som vi plejer, for vi forsøger at gøre det bedre hvert år. I Ødsted har vi lanternefesten, hvor vi i år fik planlagt det, så det var mørkt og de små lygter kunne ses, en dejlig historie og sang med lidt mad efter.
  I Jerlev kom julemanden forbi til jul med julestemning og dans om træet ude på legepladsen. Det var alle meget glade for og efterfølgende en lille pose til alle børnene.
  Det er altid dejligt med traditioner, og der er altid plads til, hvis der er forslag til forbedringer eller ændringer.

  Det er dejligt at se, at der er en stor gruppe, der lige om lidt starter i førskole og endnu mere dejligt at se, at der starter så mange nye børn i begge børnehaver. Lad det blive ved.

  Som traditionen var skulle alle førskolebørn overnatte i Børnehaven. Jeg var med i Jerlev og alle børn havde en fest med dans på bordene. Hører, at Ødsted gruppen også havde en god overnatning med alt, hvad der skulle til for at gøre denne overnatning til noget specielt. Bestyrelsen takker for, at der er forældre, der melder sig til at være en del af dette arrangement det vi glade for.

  Det var året fra bestyrelsen, mange tak for jer og jeres børn.

  Formanden
  Cecillie Hviid Jørgensen

 • Forretningsorden 2023

  • Der afholdes min. 4 ordinære møder om året + valg. Mødedatoerne aftales som udgangspunkt for et år ad gangen.
   • Forældrebestyrelsens møder afholdes i Ødsted, medmindre bestyrelsen er enig om at afholde møde et andet sted. Det kan også forekomme på Teams.
  • Vi har fast dagsorden. Den udarbejdes af formand og leder, udsendes ca. 8 dage før mødet. Dagsordenspunkter sendes til leder eller formand indtil 2 uger før mødets afholdelse.
   • Kommunikation foregår på AULA og der gives 3 døgn til tilbagemelding på det sendte
   • Svar til alle

  • Der skrives altid referat af Camilla. Lotte sørger for det lægges på Aula i en filmappe.
   • Referatet godkendes og underskrives efter oplæsning, sidst på mødet.
   • Det laves et fortællingsreferat (nyt fra bestyrelsen) – dette kommer med i nyhedsbrevet. Denne opgave går på skift mellem forældrene i bestyrelsen og aftales fra gang til gang.
   • Vi tager beslutninger i enighed, ellers gælder almindeligt stemmeflertal. Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i møderne. Og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

  • Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter, 1 personale repræsentant, 1 pædagogisk leder samt 1 leder. Suppleanter deltager ved alle møder.
   • 1. suppleant har stemmeret, hvis en forældrerepræsentant fra bestyrelsen ikke er tilstede - Sanne
   • 2. suppleant har stemmeret, hvis 1. suppleant eller to forældrerepræsentanter fra bestyrelsen ikke er tilstede – Camilla

  • Der serveres snack til møderne
  • Formanden kan inviteres til flere møder af kommunen – i fald hun ikke kan, kan et andet bestyrelsesmedlem deltage.
  • Forretningsordenen evalueres på det første møde efter nyt valg
  • Valget er 30.3.2023
  • Forretningsordenen er godkendt på bestyrelsesmødet den 24.4.2023.
 • Ledelsesberetning 30.03.23 til forældremøde med valg

  Kære forældre

  Jeg kan beklageligt ikke være her i dag, men Eva vil læse vores ledelsesberetning op.

  Dejligt at se jer alle igen – vi mødtes sidst for ca. 11 måneder siden.
  Hvad har vi så været i gang med i den seneste tid

  Nyt:
  - Vi har haft legekunst over flere uger i begge huse – dette med stor succes. Jacob bød både kunst faglige og musikere med ind og vi har fået vores egen sang til huset. Den er tidligere sendt ud på AULA.
  Det var god, sjov og positiv oplevelse med en afslutning som en festival, hvor køkkenet lavede mad til alle og Ødsted og Jerlev var i samme hus og havde en god dag sammen, trods dårligt vejr den dag.

  • Vi har haft legepladsinspektion og vores legepladser ser fine ud. De værste ting var nogle propper for at dække skruer og så skulle en lægt skiftes. Det er ok for sådan en par legepladser.
  • Vi har søgt penge igen og har fået 50.000 kr. til opgradering legepladser fx borde-/ bænkesæt i begge huse og noget indhegning ved minigruppen og vuggestuen samt andre småting, der kan forbedre vores faciliteter for både børn og voksne.
  • Derudover har vi søgt arbejdsmiljøfonden for en lydtæt foldedør i Ødsted, og det har vi også fået - vi skulle selv betale ca. 10%.
  • Vi har søgt på Facebook på udendørs krukker til bedsteforældredag.
  • Vi søgte penge hos klimafoden sidste år, og her fik vi 10.000 kr.. Derfor har vi fået etableret klimahaver i begge huse, hvor vi arbejder med vild med vilje og bæredygtighed, pindsvinehus, insekthotel, urter og afgrøder, som kan bruges på forskellig vis. Børnene er faktisk ret interesserede i det – prøv at snakke med dem om det.
  • Vi bruger flittigt både kulturhuset og hallen, og børnene elsker de dage, hvor de kan give den gas.
  • Tilbygningen i Ødsted - her har vi afholdt en del møder, hvor både jeg og Mette er repræsenteret. Vi er obs på alt fra børnemiljø, arbejdsmiljø, indretning, bæredygtighed og æstetik.
   Lige nu venter vi på byggetilladelsen, men den første plan vi har fået er ibrugtagning af tilbygning marts 2024. Så det er ok.

   Renovering af det eksisterende, der hvor solstuen er nu, bliver en vuggestue, og der vil være noget ombygning, så vuggestuen får egen indgang og egen garderobe, som ligger tæt på alle 3 vuggestuer. Der vil være et fællesrum for alle tre stuer.

   De store vuggestue børn vil til i den sidste tid i vuggestuen, øve sig i af sove på madras, mens de små stadig vil sove ude og i krybberummet.
   Vi glæder os til bedre forhold for alle – ikke mindst alle os, som skal være i huset fremadrettet.

  Fremadrettet:

  • Vores årshjul i år er naturlig arbejdet ud fra den styrkede læreplan, men derudover er vores hovedemner sprog, krop og bevægelse og ture ud af huset.
   Vi øver os stadig i at opgradere vores leg og læringsmiljøer, som er dynamiske.
   I Jerlev er der lavet et stationært læringsmiljø i det gamle vinkerum.
  • Vi bruger stadig hallen og borgerhuset, så børnene har rig mulighed for at bruge noget krudt og øve balance, turtagning mm.
  • Der vil komme lidt ændringer i, hvordan vi gør i forbindelse med den gode overgang til skole. Men der vil stadig være besøg begge veje.

  Andet:

  • Vi har alle mødt AULA og rigtig mange ting fungerer super godt, mens vi kan bøvle lidt med andre ting.
   Vigtigst er, at I som forældre husker at trykke komme og gå tider ind, og hvem der henter.
   Det ville være en stor hjælp, hvis I vil sætte billede på af jeres barn. Det kan I gøre fra appen. Vi kan ikke gøre det.

   En anden ting I skal være obs på - hvis I har hemmelig adresse, så er der udfordringer i jeres barns navn og jeres navn, og I kan være svære at finde – AULA er vores eneste platform, hvor vi kan finde info
   Husk at få tlf. nr. på begge forældre, og hvis I får nyt job, så få det opdateret. En gul lap hjælper os ikke – da vi ikke kan rette jeres oplysninger.
   Konsekvensen kan være, at vi ikke kan få fat i jer, hvis jeres barn er syg.
   Hjemme på appen kan I sætte syg og ferie ind.
   Husk altid at sige farvel til en voksen
  • En stor bøn – Børnenes garderobe - pak tøjet ud mandag morgen og tjek altid, inden I går hjem, om noget skulle mangle til næste dag. Jeres børn bliver så kede af det indimellem, når de mangler regntøj, underbukser eller andet.
  • Vi har ansat Ulla fast i husene og sammen med Michelle, som lige er kommet retur fra barsel, skal vi i gang med at udtænke en god plan for madlavning, madmod og madglæde. De to har en meget stor aktie ind i, hvordan det kommer til at fungere. Det glæder vi os meget til. Men en ting ved vi, de laver vanvittig god mad begge to, og de vil jeres børn.
  • Som så mange andre daginstitutioner, er vi også ramt af sygdom, både lang tids og korttids. Derfor vil I opleve, at vi har vikarer inde fra vikarkorpset eller for det meste er færre hænder de dage. Det er ikke optimalt, men det er et vilkår.
  • Ellers har vi ansat Stine i barselsesvikariatet for Sandra
  • Vi har Ejgil ansat til at slå græs i Ødsted.

  Mange tak til alle forældrene for samarbejdet i året, der er gået og tak for opbakningen til alle ansatte i det daglige.
  Tak for, at I overlader jeres poder i vores varetægt.
  Tak til bestyrelsen for deres indsats og det store frivillige arbejde, som de alle ligger i bestyrelsesarbejdet og naturligvis for det gode samarbejde.
  Tak til alle sponsorer med alt fra tøj, legetøj, bidrag til julemandsposer mm. Ingen nævnt, ingen glemt.
  Bestyrelsesformanden vil komme ind på, hvad de har arbejdet med, så den del hopper jeg over.

  Bedste hilsner
  Eva og Lotte