Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

 • Opgaver og kompetencer

  Opgaver og kompetencer
  Forældrebestyrelsens kompetencer:

  Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

  Som yderligere eksempler på, hvilke områder forældrebestyrelsen skal fastlægge principper for, kan nævnes:

  • De pædagogiske aktiviteter i institutionen
  • De pædagogiske metoder, der anvendes i institutionen
  • Samarbejdet mellem forældre og personale
  • Dialogen mellem forældrebestyrelsen og samtlige forældre
  • Samarbejde med lokalområdet
  • Principper og metoder for information såvel indad som udad
  • Indflydelse på de politisk bestemte maksimale antal sampasningsdage i henhold til politisk godkendte kriterier for lavt fremmøde.
  • Anvendelse af institutionens lokaler og materiel udenfor den normale åbningstid udfra de af Byrådet godkendte rammer
  • Personalesammensætningen i overensstemmelse med de gældende normeringsregler og overenskomster

  Derudover skal forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 9. Dog er det lederen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af læreplanen. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal også inddrages i arbejdet med børnemiljøvurderingen.

  Forældrebestyrelsen kan ikke træffe principbeslutninger, der har karakter af tjenstlige instrukser for de ansatte, idet det er lederen alene, der har instruks¬beføjel¬sen overfor de ansatte, herunder placeringen af personalets arbejdstid og konkrete funktioner. I forhold til lederen er det Byrådet, der har instruksbeføjelsen

  Da forældrebestyrelsen som udgangspunkt handler med hjemmel i delegation (på Byrådets vegne), hæfter de enkelte forældrebestyrelsesmedlemmer ikke personligt.

  Lederens kompetence:

  Lederen har:

  • den daglige, pædagogiske og administrative ledelse og er ansvarlig for institutionens arbejde over for forældrebestyrelsen og kommunen samt ansvarlig for institutionens drift
  • det endelige ansvar for ansættelse af fast personale
  • ansættelse af timelønnet personale, herunder jobtilbud, ung i arbejde o.l. i samarbejde med det øvrige fastansatte personale
  • den daglige arbejdsplanlægning i samarbejde med personalet under hensyn til gældende lovgivning, Byrådets beslutninger, administrative bestemmelser, faglige overenskomster og inden for de af forældrebestyrelsen fastlagte principper
  • opgave som forældrebestyrelsens sekretær samt sikre, at beslutninger, der træffes i forældrebestyrelsen, ligger indenfor lovgivningens rammer og Byrådets beslutninger
  • til ansvar at orientere forældrebestyrelsen om væsentlige forhold i institutionen og drage omsorg for, at forældrebestyrelsens beslutninger realiseres
  • har til opgave at orientere/informere institutionens souschef/afdelingsleder således, at denne kan overdrages ansvaret for den daglige drift og ligeledes kan indgå i den daglige ledelse af institutionen ved lederens fravær.

 • Formandsberetning 2024

  Formandsberetning Ødsted / Jerlev Børnehuse 2024.

  Kære forældre

  Så gik der endnu et år for bestyrelsen i Ødsted Jerlev børnehus.

  Fra bestyrelsens side vil vi starte med at takke jer forældre, som gennem året har henvendt
  jer med undren eller spørgsmål, som i høj grad har opkvalificeret vores debatter i
  bestyrelsen.

  Vi har behandlet flere forældrehenvendelser fra feriepasning i Ødsted, over skærmtid og
  normeringer til sultne børn og sygdomspolitik.

  Det er dejligt, når I henvender jer til os, så bestyrelsesarbejdet bliver så nærværende som
  muligt.

  Alle bestyrelsens referater kan i øvrigt læses på aula, hvis man ønsker nærmere indblik i
  hvilke emner bestyrelsen har haft oppe og vende.

  I årets løb har bestyrelsen arbejdet med mange forskellige opgaver. Jeg vil nu dykke ned i
  nogle af dem.

  I år har der været pædagogisk tilsyn i begge huse. Tilsyn er altid spændende, da der
  kommer øjne udefra på institutionen. Generelt var der stor ros til medarbejdernes måde at
  agere og se vores børn. Derudover blev der opfordret til mere tydelige legemiljøer samt at
  børnenes kreationer kunne ses mere i rummene.

  Efterfølgende har Jerlev børnehave har ekstraordinært tilsyn i januar 24 på baggrund af flere
  forældrehenvendelser til forvaltningen. Dette tilsyn samt henvendelserne har givet anledning
  til at optimere nogle ting i Jerlev. Der arbejdes aktivt med anbefalingerne, og fra bestyrelsens
  side har vi været orienteret og inddraget og føler os trygge ved, at ledelse og personale gør
  et godt pædagogiske arbejde for vores børn.

  Som mange nok har læst eller hørt i pressen eller på sociale medier, så er Vejle Kommune i
  gennem en sparerunde, som rammer børneområdet hårdt.
  Derfor har bestyrelsen naturligvis indsendt et høringssvar, hvor vi gav udtryk for bekymring
  for vores institution, såfremt besparelserne blev gennemført.
  Efterfølgende er kun nogle af besparelserne valgt ud, men det vil betyde en lidt kortere
  åbningstid i Ødsted samt 1 % besparelse på personale.
  Dette er træls men i forhold til nogle af de andre forslag, så vil disse forslag ikke ramme helt
  så hårdt som frygtet.

  Gennem to bestyrelsesmøder har vi drøftet de forskellige traditioner i Ødsted og Jerlev.
  Denne drøftelse er endt ud i, at lanternefesten i Ødsted ikke længere er på programmet.
  Dette skyldes at det er en arbejdsmæssig tung opgave for personalet i forhold til det udbytte,
  der kommer ud af det. Derudover har det været svært som bestyrelse at løfte de opgaver
  som kobler sig på, så alt i alt for meget arbejde i forhold til værdien af arrangement. I stedet
  vil Ødsted fokusere på at gøre Halloweenfesten til årets fest for børnene.

  Som bestyrelse er vi med, når der ansættes fast personale. Dette har vi også været i år af
  flere omgange. Det er skønt at være med til, samt opleve, at der kommer mange
  kvalificerede ansøgere, når vores børnehus søger personale.

  I år valgte bestyrelsen at gå en anden vej med fotografering pga et ønske om digitale
  billeder.
  Det kan der siges meget om, men alle har oplevet for høje priser, for meget bøvl men fine
  billeder.
  Næste år er der lavet aftale med den gamle fotograf igen.

  I Ødsted blev der gennemført en god og produktiv arbejdsdag i september. Tak til alle som
  stiller op. Det har stor værdi for institutionen, at der bliver ordret opgaver.

  Vi valgte at aflyse arbejdsdag i Jerlev pga få opgaver, som skulle udføres.

  Generelt har vi haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen i år. Der er kommet mange gode
  debatter og input, og det har været en fornøjelse at være med i bestyrelsen, også i år.

  Nu vil jeg, som afgående formand, ønske den kommende bestyrelse god arbejdslyst og tak
  for samarbejdet til den nuværende samt ledelsen og medarbejdere.

 • Forretningsorden 2023

  • Der afholdes min. 4 ordinære møder om året + valg. Mødedatoerne aftales som udgangspunkt for et år ad gangen.
   • Forældrebestyrelsens møder afholdes i Ødsted, medmindre bestyrelsen er enig om at afholde møde et andet sted. Det kan også forekomme på Teams.
  • Vi har fast dagsorden. Den udarbejdes af formand og leder, udsendes ca. 8 dage før mødet. Dagsordenspunkter sendes til leder eller formand indtil 2 uger før mødets afholdelse.
   • Kommunikation foregår på AULA og der gives 3 døgn til tilbagemelding på det sendte
   • Svar til alle

  • Der skrives altid referat af Camilla. Lotte sørger for det lægges på Aula i en filmappe.
   • Referatet godkendes og underskrives efter oplæsning, sidst på mødet.
   • Det laves et fortællingsreferat (nyt fra bestyrelsen) – dette kommer med i nyhedsbrevet. Denne opgave går på skift mellem forældrene i bestyrelsen og aftales fra gang til gang.
   • Vi tager beslutninger i enighed, ellers gælder almindeligt stemmeflertal. Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i møderne. Og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

  • Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter, 1 personale repræsentant, 1 pædagogisk leder samt 1 leder. Suppleanter deltager ved alle møder.
   • 1. suppleant har stemmeret, hvis en forældrerepræsentant fra bestyrelsen ikke er tilstede - Sanne
   • 2. suppleant har stemmeret, hvis 1. suppleant eller to forældrerepræsentanter fra bestyrelsen ikke er tilstede – Camilla

  • Der serveres snack til møderne
  • Formanden kan inviteres til flere møder af kommunen – i fald hun ikke kan, kan et andet bestyrelsesmedlem deltage.
  • Forretningsordenen evalueres på det første møde efter nyt valg
  • Valget er 30.3.2023
  • Forretningsordenen er godkendt på bestyrelsesmødet den 24.4.2023.
 • Ledelsesberetning 17.04.24

  Kære forældre

  Dejligt at se jer alle.

  Vi har i år i bestyrelsen besluttet at prøve at adskille valget og forældremøderne og glæder os til jeres feedback på det.
  Jeg beklager, at vi måtte flytte det – men sygdom kommer altid ubelejligt…

  Så hvad har vi så været i gang med i den seneste tid…..

  Jerlev:

  • I Jerlev har året været præget af en del nye ansigter, da Sandra og Rikke har været på barsel, og Lone måtte sygemeldes med en skulder.
  • Men nu er alle på vej retur og skaber stabilitet.
  • Og lige inden vi sendte børn afsted, var der 30 børn i almen-delen, så der er god tilslutning der.
  • Kulturhuset har igen i år været brugt flittigt

  Ødsted:

  • Året er gået med det nye byggeri, hvor legepladsen blev mindre, og der var mange maskiner at kigge på.
  • Børnehavebørnene måtte den sidste periode være i spejderhytten, og de mente, de var på tur, så jeg fornemmer ikke, at de har været kede af det.
  • Men at skulle drive et højkvalitetsdagtilbud, have et byggeri og pakke alt ned, kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke man havde engagerede medarbejder, som virkelig har taget deres tørn. Det gælder alle - også Ulla i køkkenet og Rizo, som er vores pedel. Alt pædagogisk personale har virkelig været blæksprutter – men vi er næsten i hus. Så det lykkedes jo.
  • Hallen bruger vi hver onsdag på skift, og vuggestuen deltager også indimellem
  • Spejderhytten har vi været så heldige, vi også må bruge, så vi er heldige at vores nærmiljø kan noget.

  Nyt:

  • I år har jeg ikke søgt penge til noget, da vi har fået flere ting i forbindelse med byggeriet, som kommer begge huse til gode.
  • Begge huse har været på tur med bussen
  • Og i år har vi forsøgt at få store-gruppen på besøg i begge huse – det har været rigtig godt, så børnene har lært hinanden at kende. Derudover har vi sendt Henriette med op på skolen for at støtte op om den gode overgang.

  Fremadrettet:

  • I år er vores årshjul med fokus på bevægelse og kids (kids er er materiale, som gør, at vi laver endnu bedre leg-/læringsmiljøer end nu). Vi har fokus på bæredygtighed sammen med børnene .
  • Vi vil stadig bruge hallen og kulturhuset, så børnene har rig mulighed for at bruge noget krudt og øve balance, turtagning mm.

  Andet:

  • Som noget nyt - pga. byggeriet - havde vi fællespasning i uge 7 i Jerlev. Det gik, og børnene havde en god uge, men det var småt og noget mere bøvlet, da huset ikke er lavet til vuggestue og så mange opdelinger, som kan være nødvendige…Ødsted er bygget til det og fremadrettet vil fællespasning være i Ødsted.
  • Vi bruger AULA mere og mere og også til indkald til møder, tilmeldinger mm. Det fungerer for det meste. Time tælling roder lidt, og vi har informeret om det helt op.
  • Det er vigtigt, at I som forældre husker at trykke komme og gå tider ind, og hvem der henter.Det ville være en stor hjælp, hvis I vil sætte billede på af jeres barn - det kan I gøre fra appen. Vi kan desværre ikke gøre det.
  • En anden ting I skal være obs på er, at hvis I har hemmelig adr., så er der udfordringer i jeres barns navn og jeres navn, og I kan være svære at finde – AULA er vores eneste platform, hvor vi kan finde infoHusk at få tlf. nr. på begge forældre, og hvis I får nyt job, så få det opdateret. En gul lap hjælper os ikke, da vi ikke kan rette jeres oplysninger. Konsekvensen kan være, at vi ikke kan få fat i jer, hvis jeres barn er syg.Hjemme på appen kan I sætte syg og ferie ind.Husk altid at sige farvel til en voksen
  • En stor bøn – børnenes garderobe, pak tøjet ud mandag morgen og tjek altid, inden I går hjem om noget skulle mangle til næste dag. Jeres børn bliver så kede af det indimellem, når de mangler regntøj, underbukser eller andet.
  • Som så mange andre daginstitutioner, er vi også ramt af sygdom, både lang tids og korttids, så derfor vil I opleve, at vi har vikarer inde fra vikarkorpset eller for det meste, at der er færre hænder de dage. Det er ikke optimalt, men det er et vilkår.

  Mange tak til alle forældre for samarbejdet i året, der er gået og tak for opbakningen til alle ansatte i det daglige.
  Tak for, at I overlader jeres poder i vores varetægt.
  Tak til bestyrelsen for deres indsats og det store frivillige arbejde, som de alle ligger i bestyrelsesarbejdet, og naturligvis for det gode samarbejde.
  Tak til alle sponsorer med alt fra tøj, legetøj, bidrag til julemandsposer mm. Ingen nævnt, ingen glemt.

  Bestyrelsesformanden vil komme ind på, hvad de har arbejdet med, så den del hopper jeg over.

  Bedste hilsner
  Eva og Lotte