Børnehaven i Ødsted

Ødsted Børnehus består af vuggestue og børnehave

Ødsted Børnehus har pt. ca. 18 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer, og ca. 50 børnehavebørn fordelt på 2 stuer.

Udover vuggestuen - Stjernerne, Skyerne og Regnbuerne - som er normeret til 27 børn, består institutionen af 2 børnehavegrupper, Solstuen og Månestuen, med børn i alderen 3-6 år.

Børnene hører til på en gruppe med faste voksne. Hvert barn har en kontaktpædagog, som I som forældre har den primære kontakt til ift. sprogvurdering, samtaler, trivsel mm. Det er som udgangspunkt lederen eller kontaktpædagogen, der om muligt viser jer rundt, når I starter.
Al personale kan naturligvis kontaktes, hvis der er spørgsmål i dagligdagen.

De 3 grupper fungerer som et team, dvs. personalet planlægger aktiviteter fælles og på tværs af grupperne ift børnenes behov for læring, udvikling og relationer. Personalet sparrer med hinanden og alle har kendskab til alle børn. Kontaktpædagogen har indgående kendskab til det enkelte barn. Grupperne er åbne, og børnene kan lege på tværs af grupperne og i hele huset efter behov, men har trygheden i at høre til på og spise på sin gruppe.

Der planlægges pædagogiske aktiviteter, som ruster børnene til skolestart, og der lægges meget vægt på gode legerelationer og fællesskab.

Med mindre det vejrmæssigt ikke er forsvarligt, er alle børn normalt ude på legepladsen over middag hver dag. Har barnet brug for at sove til middag, tages hensyn til deres behov for frisk luft, og der planlægges aktiviteter på legepladsen om formiddagen.
Det er kendetegnende for alle grupperne, at der arbejdes ud fra samme mål og værdier i forhold til de pædagogiske læreplaner og institutionens strategi for inklusion og læring i børnefællesskaber.

Overgange i børnenes liv

Børnehaven samarbejder med dagplejerne i Ødsted og Jerlev, og de er altid velkommen hos os både inde og ude på legepladsen. I forbindelse med at et barn fra dagplejen skal starte i børnehave besøger dagplejemor og barnet børnehaven flere gange om muligt.

For at skabe en tryg overgang fra vuggestue til børnehave, vil personalet i vuggestuen i samarbejde med personalet fra børnehaven planlægge aktiviteter, hvor børnene fra vuggestuen gradvist deltager ude i ”den store børnehave” efter behov sammen med en kendt voksen inde og ude.

I institutionens førskolepolitik har vi beskrevet vores samarbejde med Ødsted skole. De kommende skolebørn fra Jerlev og Ødsted mødes og deltager i fælles aktiviteter. Dette er startet som et pædagogisk arbejde med at skabe gode overgange fra børnehave til skole – og ud fra tanken om at kendskab er forudsætning for venskab.
Børnene besøger flere gange skolen inden skolestart. Skolen besøger os, og vi inviteres til forestillinger og aktiviteter på skolen og sfo´en.
Inden skolestart arrangeres en fest med overnatning i børnehaven.